Logo
O násProduktyAktuálněProdejServisKontakt
 
   
O násProduktyAktuálněProdejServisKontakt Spacer
 
 

Seznam

1.

Všeobecně

1.1

Příručka kvality

1.2

management životního prostředí

1.3

obchodní jednání2.

Vývoj, konstrukce, výroba

2.1

Vývoj

2.2

Tolerance

2.3

Výrobní postup3.

Přezkoušení, vyřazení výrobku

3.1

Způsoby přezkoušení

3.2

Přezkoušení

3.3

přezkoušení prvních vzorků

3.4

vstupní přezkoušení u zákazníka4.

Označení, zpětná sledovatelnost

4.1

označení

4.2

zpětná sledovatelnost5.

Poskytnutí záruky6.

Balení1. Všeobecně

1.1    Příručka kvality
Hennig používá účinný systém kvality podle DIN EN ISO 9001 : 2000. Tím je politika kvality a její cíle přesně definovány.

1.2. Management životního prostředí
Hennig nemá dosud žádný certifikovaný UM systém.
Všechny látky jsou evidovány a rozepsány v seznamu rizikových látek podle § 16GefStoffV .
Pro balení našich produktů používáme jen nezávadných, recyklovatelných látek.
Díly, které nám jsou zasílány zpět, jsou likvidovány jako odpad, která odpovídá životnímu prostředí.

1.3. Obchodní jazyk
Obchodní jazyk je němčina, čeština, event. angličtina.

2. Vývoj, konstrukce, výroba

2.1. Vývoj
Produkty, které jsou námi vyvinuty, budou námi podrobeny přezkoušení a funkčním testům.

2.2. Tolerance
Všechny technické podklady (výkresy atd.) pro výrobu Hennig jsou, pokud není nic jiného uvedeno, dle normy DIN ISO 2768 . Pro připojovací rozměry a rozhraní je stanovena toleranční
třída M, pro úhel a ostatní míry toleranční třída C.

2.3. Výrobní postup
Všechny výrobní postupy jsou v našem podniku přesně definovány a přizpůsobeny podle požadované technické potřeby.


3. Přezkoušení, vyřazení výrobku

3.1. Způsoby přezkoušení
Hennig garantuje, že všechny způsoby přezkoušení, které jsou požadovány, jsou k dispozici.
Všechny požadované způsoby přezkoušení v rámci příručky kvality budou dle požadavků DIN EN ISO 9001 kontrolovány a udržovány v dobrém stavu.

3.2. Přezkoušení
Zákazník definuje a odsouhlasí předloženou výkresovou dokumentaci podle kriterií, které zadá buď sám nebo Hennig.
Zkoušky budou dokumentovány a archivovány (5 let).
Kopie bude podle potřeby přiložena ke zboží.

3.3. Zkoušky prvních vzorků
Podle potřeby bude provedena první dodávka podle první vzorové zkoušky Bude to dokumentováno zkušebním protokolem.

3.4. Vstupní zkouška u zákazníka
Zákazník (příjemce) zkontroluje ihned po obdržení zboží, zda nedošlo k poškození při dopravě. Při zjištěných škodách musí příjemce okamžitě kontaktovat Hennig CZ (viz poučení – poškození při dopravě a všeobecné obchodní podmínky).


4. Označení, zpětná sledovatelnost

4.1. Označení
Všechny výrobky, dodávané fou Hennig jsou tak označené, že mohou být vždy jednoduše identifikovány. Změny, které požaduje zákazník, vyžadují vždy písemnou formu.

4.2. zpětná sledovanost
Výrobky, označené číslem Hennig jsou snadno identifikovatelné. Pakliže zákazník trvá na označení vlastním číslem, musí poskytnout nutná data a čísla ke zpětnému sledování v reklamaci.
K dodávkám jsou přiloženy dodací dokumenty, ve kterých jsou uvedena nutná data, např číslo objednávky, číslo zákazníka.


5. Poskytnutí záruky

Standartní záruční doba na naše výrobky je 12 měsíců od dodání.
Nárok na záruku zaniká po nedodržení návodu k údržbě a montáži.

6. Balení

Hennig balí své výrobky podle potřeby podle jednotlivých, dopředu odsouhlasených balících norem.
Dle přání vystaví na výrobky specielní balící předpisy, které jsou zákazníkem dopředu odsouhlaseny.


Upozornění:

Všechny další ujednání vyžadují písemnou formu.

Navibottom