Logo
O násProduktyAktuálněProdejServisKontakt
 
   
O násProduktyAktuálněProdejServisKontakt Spacer
 
 

Charakteristika kamerového systému správce

1. Správce osobních údajů

HENNIG CZ, s.r.o., se sídlem Úvaly, Klánovická 334, okres Praha-východ, PSČ 25082, IČ: 257 06 535, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 62914 (dále též „Správce“).

2. Počet zapojených kamer

16 stacionárních kamer

3. Právní titul zpracování osobních údajů (zákonnost zpracování)

• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce – článek 6 odst. 1. písm. f) GDPR, případněsouhlas subjektu údajů – článek 6 o
• dst. 1 písm. a) GDPR (tj. subjekty údajů udělují Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů).

4. Kategorie subjektů údajů

• zaměstnanci Správce
• osoby s jiným vztahem ke Správci – osoby vstupující do objektu.

5. Popis kategorií osobních údajů

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu.

6. Účel zavedení kamerového systému

Ochrana majetku, kontrola dodržování BOZP, kontrola dodržování pracovních norem a postupů.

7. Příjemci osobních údajů

• v odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení;
• v odůvodněných případech jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna);
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8. Umístění kamer

• parkoviště
• skladové prostory
• výrobní prostory.

9. Režim kamer, charakter zpracovávaných údajů

• se záznamovým zařízením s dobou uchování záznamu v délce 72 hodin.
• nepřetržitý záznam
• prostý obrazový záznam

10. Lhůta pro výmaz

Po 72 hodinách. Řešený zachycený incident je uchován po nezbytnou dobu.

11. Jakým způsobem jsou subjekty údajů informovány o používání kamerového systému

• vnitřními předpisy Správce (směrnice)
• informačními tabulemi umístěnými u monitorovaného prostoru, které obsahuji:

  • obrázek kamery
  • informace o monitorování
  • identifikace správce
  • údaj o dostupnosti tzv. podrobnější (detailní) informace týkající se provozovaného kamerového systému

 

12. Registrace kamerového systému u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Kamerový systém správce byl registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

13. Způsob opatření k zajištění ochrany snímacích zařízení, přenosných cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy

• zabezpečení přenosových cest před neoprávněným přístupem - v chráničkách a ukončení v uzamykatelných rozvaděčích.
• zabezpečení záznamového zařízení, datového úložiště nebo datového nosiče

  • řízení přístupu do prostoru umístění - zámky a klíčový režim.
  • řízení přístupu k datům - pouze oprávněné osoby formou logování přes unikátní přihlašovací jméno a heslo.
  • evidence přístupu k datům a nakládání s daty - přes evidenci o logování.

 

14. Zpracovatel

Nevyužívá se

15. Soulad s GDPR

Správce má za to, že plní všechny podmínky předepsané v rámci GDPR. Zejména tedy že (i.) vyhodnotil možná rizika spojená se zpracováním osobních údajů v podmínkách Správce; (ii.) přijal taková organizační a technická opatření, aby znemožnil neomezený přístup třetích osob ke zpracovávaným osobním údajům; (iii.) zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku; (iv.) Správce plní informační povinnost ve vztahu k subjektům údajů, včetně řádného označení monitorovaného prostoru informačním štítkem.


Tato informace je aktualizována a odpovídá skutečnému stavu ke dni 23.05.2018.

Navibottom