Logo
O násProduktyAktuálněProdejServisKontakt
 
   
O násProduktyAktuálněProdejServisKontakt Spacer
 
 

INFORMACE ZÁKAZNÍKOVI / DODAVATELI / KLIENTOVI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)


(dle čl. 13 odst. 1 GDPR)

a) Správce osobních údajů:

HENNIG CZ, s.r.o., se sídlem Úvaly, Klánovická 334, okres Praha-východ, PSČ 25082, IČ: 257 06 535, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 62914
(dále též „Správce“).

b) Pověřenec:

Není jmenován.

c) Účely zpracování:

(i)    plnění smluv mezi subjektem a Správcem;
(ii)    uplatnění právních nároků;
(iii)    plnění zákonných povinností (např. archivace);
(iv)    případné oslovování zákazníka / klienta v rámci marketingu;
(v)    účely obsažené v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Právní důvod zpracování:

(i)    plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy;
(ii)    plnění právní povinnosti;
(iii)    oprávněné zájmy Správce či třetí strany;
(iv)    není-li dán jiný titul, pak souhlas se zpracováním osobních údajů.

d) Oprávněné zájmy Správce či třetí strany:

Zpracování osobních údajů zákazníka / klienta prováděné pro účely přímého marketingu (nabídka navazujících a/nebo dalších služeb a/nebo zboží Správcem). 

e) Kategorie příjemců osobních údajů:

(i)    externí účetní společnost, daňový poradce;
(ii)    advokátní kancelář;
(iii)    překladatelská agentura;
(iv)    pojišťovna;
(v)    externí IT specialista;
(vi)    orgány veřejné moci.

f) Úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Správce nemá v úmyslu.


(dle čl. 13 odst. 2 GDPR)

a) Doba uložení osobních údajů:

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, vnitřních předpisech Správce nebo v příslušných právních předpisech, kdy jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

b) Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům - vůči Správci:

(i)    požadovat přístup;
(ii)    požadovat opravu nepřesných údajů;
(iii)    požadovat výmaz;
(iv)    požadovat omezení zpracování;
(v)    vznést námitku proti zpracování;
(vi)    požadovat přenositelnost údajů.

c) Právo odvolat souhlasu:

Pokud je zpracování založeno na souhlasu se zpracováním, pak je dáno právo odvolat kdykoliv souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

d) Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

e) Zákonný/smluvní požadavek na poskytnutí údajů a důsledky neposkytnutí

Poskytnutí osobních údajů je založeno jak na smluvním, tak na zákonném požadavku. Neposkytnutím osobních údajů může dojít zejména k porušení právních předpisů a/nebo k nemožnosti uzavřít smlouvu.

f) Automatizované rozhodování/profilování

Není prováděno.

Navibottom